Conscious and systemic self-regulation of the subjects of socialization: group-reflexive approach

Naidonov M.I., Naidonova L.A., Hryhorovska L.V..

  • M.I. Naidonov
  • L.A. Naidonova
  • L.V. Hryhorovska
Keywords: socialization, actual socialization, subjects of socialization, capacity of the subject of socialization, selfregulation, conscious self-regulation, systemic self-regulation, group-reflective approach, reflection, representative reflection, the national qualifications framework, competences.

Abstract

Socialization is presented as a process of self-regulation in response to the challenges of varying degrees of complexity and uncertainty. A way to solve the problem of conceptualizing processes of socialization in today’s globalized and informational world is proposed – take into account the systemic mechanisms of self-regulation and their interaction with the conscious (autonomous) self-regulation. The concept of the capacity of subjectness, which expands the traditional logic of consideration of socialization as a movement for vector “past-future” for a multidirectional (“more or less” capacity of various subjects). The model of unity of conscious and systemic self-regulation, in which achievements of previous research in the field of self- regulation are complemented by psychological interpretation of kinds of systemic self-regulation, is proposed. Group-reflective approach to self-regulation is presented. Reflective systemic self-regulation is detailed for small and large groups as the group subjects in three components: 1) the task norm - description of subjective-objective responses that can be deployed in ways of different psychological effort applied to obtain the result; 2) indicators of diagnostics of reflective functions based on analysis of the elements of discourse and 3) reflection procedures that affect the subjects` self-organization. Four phases of self-regulation balancing in combination of its conscious and systemic components in the subjects` socialization is determined. Considered the regulatives of system level (prestige of occupations, mass application of NQF) and procedures (technologies) that provide enrichment of conscious self-regulation by systemic one, in particular the practice of representative reflection implementation. Entered concept of a representative reflection refers the process and procedure that allow one to estimate their own valuation of the phenomenon (the world of professions and labor market) by comparison with a representative sample, which represents the general population – the country as a whole, certain age group, region and etc. Testing the use of a representative reflection based on the resource profprestige.org.ua gives grounds for a positive assessment of the prospects for the deployment of such practices within the system of vocational work with youth. Designed instruments to stimulate the systemic self-regulation among the students are described. Described the test “Understanding the NQF” aimed at the students skills to distinguish a significant difference between the levels of qualifications Proposal to reduce the dimension of the complexity of the world in which subjects are socialized by the regulative effect of NQF was tested in the developed test “Understanding the NQF” and showed that its use promotes the students` learning of the NQF regulatives to comprehend the systemic self-regulation.

References

Gal'perin P. YA., Kabyl'nickaya S. L. EHksperimental'noe formirovanie vnimaniya. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, 1974. – 102 p. (in Russian)
Grigorovskaya L. V. Razvitie obraznogo myshleniya podrostkov sredstvami _octor: Dis… _octo. Ped. Nauk. – К.,1990. – 237 p. (in Russian)
Hrynova M. V. Samorehuliatsiia. Navchalno-metodychnyi posibnyk. – Poltava: ASMI. –2008. – 268 p. (in Russian)
Elektronnyi biuleten «Monitorynh profesiinoho _octor_r_sia_my_ v umovakh uprovadzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» (Heneratsiia biuletenia. NRK) : a. s. 64077 Ukraina / I. M. Naidonov, M. I. Naidonov, L. A. Naidonova, L. V. Hryhorovska. – № 84532 ; zaiavl. 15.12.2015 ; reiestr. 12.02.2016, Biul. № 40. – 2 p. – Rezhym dostupu: http://www.questionary.profprestige.org.ua/bulletin.html (in Ukrainian)
Ishchenko Yu. Do dyskursu doslidu/dosvidu zhyttia /Vyznachalni vymiry suchasnoho filosofsko-antropolohichnoho znannia // Zb. Nauk. Prats: Filosofsko-antropolohichni studii 2013. – K.: Stylos, 2013. – 351 p. –305–318 (in Ukrainian)
Konopkin O.A, Psihologicheskie mekhanizmy regulyacii deyatel'nosti. – M., 1980 (in Russian)
Kremen V. H. Filosofiia v stratehiiakh osvitnoho prostoru. – K.: Pedahohichna dumka. – 2008. – 424 p. (in Ukrainian)
Markova A. K. Sravnitel'naya harakteristika samokontrolya i vzaimokontrolya v uchebnoj deyatel'nosti //EHksperimental'nye issledovaniya po problemam usovershenstvovaniya uchebno-vospitatel'nogo processa v podgotovke detej k shkole /’Materialy II Vsesoyuznogo simpoziuma, CH. I. Tbilisi, 1974.-С. 92-100. (in Russian)
Media-kultura naselennia Ukrainy: Informatsiinyi biuleten. Cherven 2008 י [Elektronnyi resurs]. / Za red. L. A. Naidonovoi, O. T. Baryshpoltsia; Uporiad. L. P. Chernysh. – К., 2008. – 52 с. – Rezhym dostupu: http://ispp.org.ua/files/1235665919.pdf (in Ukrainian)
Mediapsykholohiia: osnovy refleksyvnoho pidkhodu L.A. Naidonova ISPP NAPN Ukrainy; Kirovohrad: Imeks-LTD (in Ukrainian)
Morosanova V.I., Konoi E.M. Stilevaya osobennost' povedeniya cheloveka. // Voprosy psihologi. – 2000. - №2. – p. 118-127 (in Russian)
Najdyonov M. I. Procedury upravleniya kak sintez klassicheskoj i postneklassicheskoj nauchnoj racional'nosti / M. I. Najdenov // Refleksivnye processy i upravlenie. Sbornik materialov ІH Mezhdunarodnogo simpoziuma 17-18 oktyabrya 2013 g., Moskva / Otv. V. E. Lepskij. – M. : «Kognito-Centr», 2013. – 85-87. (in Russian)
Najdenov M. I., Najdenova L. A. Strategii organizacii refleksivnoj razvivayushchej sredy / MI Najdenov, LA Najdenova // Problemy rozvytku ta vdoskonalennia psykholohichnoi sluzhby systemy osvity: Tezy konferentsii.- Donetsk, 1994. – p. 81 (in Russian)
Najdenov M. I. Gruppovaya refleksiya v reshenii tvorcheskih zadach pri razlichnoj stepeni gotovnosti k intellektual'nomu trudu: Psihol. Nauk : / M. I. Najdenov. – К., 1989. – 239 p. (in Russian)
Naidonov M. I. Potentsial ta aktualizatsiia subiektnosti z pozytsii pereosmyslennia yii yak resursu / M.I. Naidonov // Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. – Odesa, 2010. – (Seriia «Psykholohiia»). – T. 15. – Vyp. 11. – Ch. 2. – 2010. – p. 84–93 (0,6). (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Psykholohiia prestyzhnosti profesii / M. I. Naidonov ; Nats. Akad. Nauk. Ukrainy, In-t _oct. ta polit. Psykholohii. – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. – 160 p. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Filtry hrupovoi refleksii v sotsialnii sytuatsii osobystisnoho ta suspilnoho rozvytku / M. I. Naidonov // Aktualni problemy psykholohii : zb. Nauk. Prats / Instytut psykholohii _oc. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – K. : Fenyks, 2011. – T. XII. Psykholohiia tvorchosti. – Vyp. 13. – p. 306–310 (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Formuvannia refleksyvnoho upravlinnia v orhanizatsiiakh: d-ra psykhol. nauk : 19.00.05 /. [Elektronnyi resurs] / Mykhailo Ivanovych Naidonov; NAPN Ukrainy, In-t psykholohii ym. H. S. Kostiuka. – К., 2010. –434 p. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Formuvannia systemy refleksyvnoho upravlinnia yak refleksyvnykh protsesiv / M. I. Naidonov // Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii: zb. Statei. – APN Ukrainy, In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii; redkol.: S. D. Maksymenko, M. M. Sliusarevskyi ta insh. – K.: Milenium, 2007. – Vyp. 18 (21).– p. 82–105. (in Ukrainian)
Naidonov M. I., Reprezentatyvna refleksiia i refleksyvna yemnist seredovyshcha spilkuvannia yak mekhanizmy proforiientatsii pry vprovadzhenni Natsionalnoi ramky kvalifikatsii / Mykhailo Ivanovych Naidonov., Liubov Volodymyrivna Hryhorovska. // Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii: zb. Statei. – NAPN Ukrainy, In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii; redkol.: S. D. Maksymenko, M. M. Sliusarevskyi ta insh. − K.: Milenium, 2016. − Vyp. 38 (40). (in Ukrainian)
Naidonov M.I. Rozrobka ta vprovadzhennia proektu rozvytku orhanizatsii: hrup- refleksyvna tekhnolohiia //Aktualni problemy psykholohii. Tom 1: Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia: zb. Naukovykh prats Instytutu psykholohii i_oc H. S. Kostiuka APN. Ukrainy/ Za red. Maksymenko S.D. Karamushky L.M; - K.: Milenium, 2005 -–chastyna 15.- p. 87-92 (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Vzaiemopronyknennia tsinnostei: tekhnolohichne zabezpechennia rozvytku hrupovoho subiekta / M. I. Naidonov // Naukovyi chasopys NPU i_oc M. P. Drahomanova. Seriia 12. Psykholohichni nauky. – K., 2005. – Vyp. 6 (30), ч. 1 – p. 284–298. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Eksperymentalni doslidzhennia refleksyvnykh protsesiv: vyvchennia fenomeniv / M. I. Naidonov // Psykholohichni perspektyvy. – 2009. – Spetsvypusk. − p. 39–53. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Koalitsiina model subiekta sotsializatsii / M. I. Naidonov // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Ser. Psykhol. Nauky. – Chernihiv, 2006. – Vyp. 41. –Т. 2. – p. 26–33. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Konventsiini ta kohnityvni stereotypy yak skladovi skladnokoordynovanosti / M. I. Naidonov // Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti i obdarovanosti : zb. Nauk. Pr. / za r_oct V. O. Moliako. − Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU i_oc Franka, 2007. − p. 148–159. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Paradoks formuvannia subiektnosti: hrup-refleksyvnyi pidkhid v sotsialnii ta politychnii psykholohii / M. I. Naidonov // Problemy politychnoi psykholohii ta yii rol u stanovlenni hromadianyna Ukrainskoi derzhavy: zb. Nauk. Prats / za Red. M. M. Sliusarevskoho; uporiad. L. A. Naidonova, H. V. Myronenko. – K.: Milenium, 2009. – Vyp. 9. – p. 13−23. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Parytetnist subiektnosti yak rozviazannia problemy skladno-koordynovanosti. Pohliad z pozytsii teorii hrupovoi refleksii / M. I. Naidonov // Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika: zbirnyk naukovykh prats. / redkol.: I. D. Bekh, E. V. Bielkina, N. M. Bibik ta insh. – K.: KMPU i_oc B. D. Hrinchenka, 2005. – № 4 – p. 36–58. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Povnota hrupovoho subiekta yak skladova refleksyvnoho upravlinnia / M. I. Naidonov. // Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii : zb. Statei / APN Ukrainy ; In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii; redkol. : S. D. Maksymenko, M. M. Sliusarevskyi ta insh − K. : Milenium, 2005. − Vyp. 12 (15). − p. 87−108. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Podolannia indyvidualistychnoi reduktsii v subiektnomu pidkhodi: teoriia hrupovoi refleksii : v 4 t. / M. I. Naidonov. – Naukovi zapysky In-tu psykholohii i_oc H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red.. Akad. S. D. Maksymenka. – K. : Hlavnyk, 2005. – Vyp. 26, т. 3 – p. 186–194. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Problema subiekta v refleksyvnii psykholohii / M. I. Naidonov // Liudyna. Subiekt. Vchynok : filosofsko-psykholohichni studii / za z_o Red. V. O. Tatenka. – K. : Lybid, 2006. – p. 197– 230. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Refleksyvnyi intentsional dyskursu: vid sotsializatsii do refleksyvnoho upravlinnia / M. I. Naidonov // Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii: zb. Statei. – APN Ukrainy, In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii; redkol.: S. D. Maksymenko, M. M. Sliusarevskyi ta i_oc − K.: Milenium, 2009. − Vyp. 23 (26). − p. 46−66. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Skladnokoordynovanist sotsiosystem i orhanizatsii yak psykholohichnyi fenomen / M. I. Naidonov // Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii : zb. Statei / APN Ukrainy, In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii ; redkol. : [C. D. Maksymenko, M . Sliusarevskyi ta insh.]. − K. : Milenium, 2007. − Vyp. 15 (18). − p. 60−89 (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Smyslovi, zmistovi ta resursni skladovi monitorynhu sotsialnoi sytuatsii osobystisnoho ta suspilnoho rozvytku / M. I. Naidonov // Nauk. Studii iz s_oct Ta polit. Psykholohii: zb. Statei. – APN Ukrainy, In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. – K.: Milenium, 2008. – Vyp. 19 (22). − p. 74–86. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Formuvannia systemy refleksyvnoho upravlinnia v umovakh / M. I. Naidonov. − K.: IRIS, 2008. – 65 p. (in Ukrainian)
Naidonov M. I. Vyznachennia mezh «y» yak koalitsiinoi refleksii / M. I. Naidonov // Naukovyi visnyk derzhavnoho upravlinnia vnutrishnikh sprav. – Lviv: lvduvs, 2008. – Vyp. 1. – p. 82–95. – (Zbirnyk naukovykh prats / Seriia «psykholohiia». (in Ukrainian)
Osvoenie mekhanizmov refleksii v praktike obucheniya. Metodicheskie rekomendacii / I. S. Ladenko – Novosibirsk. – NGU 1991. – p.26-35. (in Russian)
Osnickij A.K. Samoregulyaciya deyatel'nosti shkol'nika i formirovanie aktivnoj lichnosti. – M.: «Znanie», 1986. – 80 p. (in Russian)
Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (in Ukrainian)
Sotsialno-psykholohichni chynnyky prestyzhnosti profesii : pidhotovka molodi do aktyvnoho na suchasnomu rynku pratsi : navchalnyi posibnyk dlia stud. Vyshchykh navch. Zakladiv / M. I. Naidonov [ta insh.] ; za red. M. I. Naidonova, L. V. Hryhorovskoi ; In-t sots. ta polit. Psykholohii NAPN Ukrainy. – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. – 272 p. (in Ukrainian)
Yurkevich B. C. Samoregulyaciya kak faktor obshchej odarennosti // Mater,, konferenіgii no problemam / Pod red. V.A.Kruteckogo. – M.; 1970. – С.76-90 (in Russian)
Baumeister, Roy; Schmeichel, Brandon; Vohs, Kathleen. «Self-Regulation and the Executive Function: The Self as Controlling Agent». Social psychology: Handbook of basic principles.
European Qualifications Framework (EQF). – Rezhym dostupu: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptorspage
Muraven, Mark; Baumeister, Roy (2000). «Self-Regulation and Depletion of Limited Resources: Does Self-Control Resemble a Muscle?». American Psychological Association.
Naidenov M. About the problem of subject of group reflection / M. Naidenov // Abstracts of 3d European Congress of Psychology, 4−9 July 1993: abstracts. − Tampere, 1993. − P. 324
Naidenov M. Comparative research of reflexivity as opposition to impulsiveness and reflexivity as recomprehension [Електронний ресурс] / M. Naidenov – Finland : Tampere, 1993, P. 1–6. – (The report of 3 European Congress of Psychology ; July 4−9, 1993). – Rezhym dostupu: http: //My.elvisti.com/naid/uk/public.htm.
Naidenov M. The adoptions of reflective environment / M. Naidenov, L. Naidenova – Athens. – 1995. – 422
Naidenov M. Transformation & invariability in the reflection’s genesis / M. Naidenov // Abstracts of 3d European Congress of Psychology, 4–9 July, 1993: abstracts. – Tampere, 1993. – P. 325.
Naydonov M. An informed consent as a conventional and diagnostic procedure of conclusion an agreement [Електронний ресурс] / M. Naydonov // The report of 28 International Congress of Psychology. August 8–3, 2004. Beijing. – Rezhym dostupu: http://My.elvisti.com/naid/ru/1str/public.htm.
Naydonov M. Reflexive Management System of Merger / M. I. Naydonov // Abstracts of XIII European Congress on Work and Organizational Psychology, 9–12 May 2007: abstracts. – Stockholm, 2007. – P. 26.
Naydonov M. System of the Complex Measures for Activation of the Company’s Business by Reflective Development Group Intervention / M. Naydonov // Abstracts of XI European congress of Work and Organizational Psychology, 2003: abstracts. – Lisbon, 2003. – P. 80.
The Oxford Handbook of Coercive Relationship Dynamics / Ed. By Thomas J. Dishion and James Snyder. 2016.– 448 р. (ISBN: 9780199324552)
Published
2017-12-31