Cross-cultural professional training of future fine arts specialists as a pedagogical issue

Iryna Hrabovska.

  • Iryna Hrabovska
Keywords: professional education, cross-cultural professional training, a fine arts specialist, pedagogical conditions, cross-cultural preparation, cross-cultural competency, artistic personality.

Abstract

This article describes specificity of cross-cultural professional training of future fine arts specialists, reveals the essence and structure of the notion of “cross-cultural competency of a fine arts specialist”, defines its importance in the process of modernization of cross-cultural professional training of future fine arts specialists in modern times by switching from qualification model of professional education to a competent one; the article also distinguishes a complex of optimal pedagogical conditions of cross-cultural preparation of future fine arts specialists to professional activity, offers areas for optimization of organizational and informational mechanisms of cross-cultural professional training of future fine arts specialists and a set of useful educational methods and techniques, which facilitate activation of educational process in professional educational institutions and formation of cross-culturally oriented personality and highly skilled specialist of fine arts.

References

Bolonsʹkyy protses : dokumenty / ukladachi : Z. I. Tymoshenko, A. M. Hrekhov, YU. A. Hapon, Y. I. Palekha. – K. : Vydavnytstvo Yevropeysʹkoho universytetu, 2004. – 169 s. (in Ukrainian)
Zahalʹnoyevropeysʹki Rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya / Naukovyy _octor_r ukrayinsʹkoho vydannya ped. Nauk, prof. S.YU.Nikolayeva. – K.: Lenvit. – 2003. – 273 s. (in Ukrainian)
Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: Svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy: Biblioteka osvitnʹoyi polityky / za zah. Red. O. V. Ovcharuk . – K.: K.I.S., 2004. – 112 s. (in Ukrainian)
Kremenʹ V. H. Yakisna osvita : vymohy KHKHI stolittya / V. H. Kremenʹ // Dzerkalo tyzhnya. – 2006. – № 24 (603). – S. 14. (in Ukrainian)
Natsionalʹna stratehiya rozvytku osvity Ukrayiny na 2012-2021 roku / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (in Ukrainian)
Pukhovsʹka L. P. Suchasni doslidzhennya v haluzi pedahohichnoyi osvity u krayinakh Zakhidnoyi Yevropy / L. P. Pukhovsʹka // Neperervna profesiyna osvita : problemy,poshuky, perspektyvy : [monohrafiya] / za red. I. A. Zyazyuna. – K. : Vyd-vo “Vypol”, 2000. – S. 565–589. (in Ukrainian)
Sadokhyn A. P. Vvedenye v teoriyu mezhkulʹturnoy kommunykatsyy: monohorafyya // A.P. Sadokhyn. – M.: Vyssh. Shk., 2005. – 310 s. (in Russian)
Fylosofyya: Éntsyklopedycheskyy slovarʹ / Pod red. A. Yvyna. – M.: Hardaryky, 2004. – 1072 s. (in Russian)
Filipchuk H. H. Hlobalizatsiya I etnokulʹturni tsinnosti ukrayinsʹkoyi osvity / H. H. Filipchuk // Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoyi osvity : pedahohichna maysternistʹ, tvorchistʹ, tekhnolohiyi : zb. Nauk. Pr. / za zah. Red. N. H. Nychkalo. – Kharkiv : NTU “KHPI”, 2007. – 644 s.
Black J., Mendenthall M. Cross-cultural training effectiveness: a review and a theoretical framework for future research / Academy of Management review # 15. – 1990. – P.113-136
Trager G., Hall E., Cultureand Communication; A ModelandAnalysis // ExplorationsandCommunication. – 1994. – № 3. – С. 32
Published
2017-12-31