Readiness of adult personality to informal socialization

Milutina K.L.

  • K.L. Milutina
Keywords: Socialization, innovation, motivation, loneliness, personality.

Abstract

Modern world is building informational, post-industrial society. The presence of these external conditions ensures the spreading of such phenomenon as informal socialization. In modern psychological science there are few studies of socialization within the informal educational process. Provided that the successful functioning of traditional institutions of socialization informal options complement regulatory conceptions of a person, increase his tolerance and adaptive capacity. In our Pilot study there was participated rather specific group of respondents. They are 32 people (17 women, 15 men), employment service workers. They are mainly residents of small towns and villages in Ukraine. A peculiarity of this group is that they did not participate in any kinds of informal socialization. Studies of an individual were held by means of innovative qualities self-evaluation scale (N.M.Lebedeva, A.N.Tatarko). Scale of subjective loneliness and projective techniques can help in the study of the effects of informal socialization, motivation factors were investigated by the method of Kotlyakov. It was revealed the presence of significant negative relation between the level of subjective individual loneliness and innovation potential (-0.419), the same negative effect exists with the high level of family values (- 0.410). Significant (at the 0.05 level) affect the desire for self-realization (0.395) and cognitive orientation identity (0.430). by the high level of family values (-0.410). Significant (at the 0.05 level) affect the desire for self-realization (0.395) and cognitive orientation identity (0.430). Areas for future research will be studying the personality traits of people who are actively engaged in informal activities and willing to realize their innovative potential.

References

Vlasova O.I., Fadyeyeva K.-M. O., Hulenko A. S. Psykholohichnyy konstrukt tsilisnosti osobystosti v konteksti metodolohiyi filosofiyi ekzystentsializmu ta ekzystentsiynoyi psykholohiyi// fundamental'nыe y prykladnyih yssledovanyya v praktykakh vedushchykh nauchnyih shkol. – 2014. – # 5; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/5-60 (in Ukrainian)
Zarets'ka O. O. Zhyttyevi konteksty osobystisnoho zrostannya : analiz vnutrishnikh ta zovnishnikh chynnykiv / O.O.Zarets'ka // Tekhnolohiyi rozvytku intelektu. Elektronne naukove vydannya.– Kyyiv, 2013 – Tom 1.–# 4. – 2013. – Rezhym dostupu:http://psytir.org.ua/upload/journals/4/authors/2013/ Zaretska_Olga_Oleksandrivna_Zhyttyevi_konteksty_osobystisnogo_
zrostannya_analiz_zovnishnih_i_vnutrishnih_chynnykiv.doc (in Ukrainian)
Kotlyakov V.Yu. Metodyka yssledovanyya zhyznennykh smyslov/ V.Yu. Kotlyakov// Vestnyk Kemerovskoho hosudarstvennoho unyversyteta,- Kemerovo, - 2013 - #2. – T.1, S. 52 – 58. (in Russian)
Leont'ev D. A. Lychnostnoe v lychnosty: lychnostnyy potentsyal kak osnova samodetermynatsyy // Uchenye zapysky kafedrы obshchey psykholohyy MHU ym. M. V. Lomonosova. – Vyp. 1. / pod red. B. S. Bratusya, D. A. Leont'eva. – M. : Smysl, 2002. – S. 56 – 65. (in Russian)
Leont'ev D.A., Suchkov D.D. Postanovka y dostyzhenye tseley kak faktor psykholohycheskoho blahopoluchyya. /D.A. Leont'ev, D.D.Suchkov. // Psykholohycheskye yssledovanyya, 2015. – 8(44), 1. http://psystudy.ru. (in Russian)
Problemy psykholohycheskoy hermenevtyky / [Chepeleva N.V., Tytarenko T.M., Smul'son M.L. y dr.]. – K. : Yzdvo Natsyonal'noho pedahohycheskoho unyversyteta ym. N.P.Drahomanova, 2009. – 382 s. (in Russian)
Chepeleva N.V. Samoproektyrovanye lychnosty v dyskursyvnom prostranstve / N.V.Chepeleva // Naukovi studiyi iz sotsial'noyi ta politychnoyi psykholohiyi: zb. statey / NAPN Ukrayiny, In-t sotsial'noyi ta politychnoyi psykholohiyi; [red. rada: M.M.Slyusarevs'kyy (holova), V.H.Kremen', S.D.Maksymenko ta in.]. – K.: Milenium, 2012. – Vyp. 31 (34). – S. 12–20. (in Russian)
Headey B., Wearing A.J. Understanding happiness: A theory of subjective well-being. - Melbourne, Australia: Longman Cheshire, 1992.
Ryff C.D. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol. 69. – P. 719 –727
Published
2017-12-31